KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa Danych jest Centralne Biuro Detektywistyczne NIKON Sp. z o.o. ul. Kwiatka 43/3 09-400 Płock. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
 2. Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie osób i mienia, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
  3. marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług w czasie trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora);
  4. dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora);
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody, jeżeli nie zachodzi podstawa przetwarzania wymieniona w w/w punktach.
 4. Państwa dane mogą być przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym Państwa dane, na podstawie zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych, np. firmom informatycznym, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy – jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału np. przy montażu urządzeń, podjazdach interwencyjnych czy wysyłce korespondencji itp.;
  2. podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, np. Poczta Polska, banki;
 5. Nie przekazujemy i nie planujemy w przyszłości przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 6. Mają Państwo prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  3. przenoszenia danych;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie zgody, taką zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 8. Kontakt i informacje w sprawie danych osobowych: cbd.nikon@gmail.com
 9. Państwa dane nie podlegają profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji.